Tất cả
f12 cả vk . rương có 1 sói lv ...
Cấp độ: 65
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
4m12 cả vk f8 1m4 . học 8 stn d ...
Cấp độ: 58
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
160,000đ
8 sách full8 còn 20m yên
Cấp độ: 41
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
vk7 còn 37m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
...
Cấp độ: 97
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
kiem 60 sv1 học 8stn sói tl7765
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,300,000đ
kim 59 sv1 vk14 còn 321m yên có ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
f12 cả vk 1m11 1m9 . học 8 stn ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
vk12 f8 1m11 rương có vk9x +12
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kunai 103 sv1 học 11 sách sói t ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
teu 98 sv4 học 8stn 4 banh sói t ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
kunai 59
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
kunai sv23 vk +14 2
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
đồ như hình còn 190lg
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
350,000đ
...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
f12 cả vk dư 28my
Cấp độ: 92
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
full8 còn 8m yên
Cấp độ: 46
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
full8 còn 8m yên
Cấp độ: 46
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
đủ điểm nâng mắt 3,tbs tl4 ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
Kunai 83 vk+15 tinh luyện 7, găn ...
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ