Tất cả
vk13 2m12 f10 . học max sách dư ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
2m14 cả vk f12 . học max sách ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
460,000đ
vk12 f8 1m11 rương có vk9x +12
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kunai 103 sv1 học 11 sách sói t ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
860,000đ
...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,200,000đ
kiem sv6
Cấp độ: 84
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
f12 cả vk 1m11 1m8 . học 5 stn ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
3m12 cả vk f8 . học max sách 1 ...
Cấp độ: 43
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
quạt 79 sv1
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
teu 98 sv4 học 8stn 4 banh sói t ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,660,000đ
kunai 59
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
kiem sv4
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
tieu sv4
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
dao sv4
Cấp độ: 82
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
kunai sv4
Cấp độ: 114
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ
kunai sv23 vk +14 2
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
hang sv23
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
cung 70 hàng víp sv23
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
4,700,000đ
tieu 130 sv4
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ