Tất cả
vk 12 mcs, 4 món 10, 2 món 9, 3 m ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
mắt 3 , vk 12, 4 món 10, 2 món ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
vk 12 tl5 mcs, đồ full 8
Cấp độ: 59
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
còn 139m yên
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
găng+quần tl5 ,7 món 14 cả vk ...
Cấp độ: 125
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
mắt 3,7 món 12 cả vk,1 món 9, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
mắt 3, còn 132m yên
Cấp độ: 127
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
vk11 , 6 món 8
Cấp độ: 50
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
90,000đ
vk+yoyo tl7, găng tay +giày+bùa ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
full 8 còn 6m yên
Cấp độ: 40
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
găng tl 2, 3 món 12 cả vk còn ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
3m12 cả vk 1m14 1m11 f8 . học ...
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
vk 11 , 1 món 9, 1 món 8
Cấp độ: 44
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
f12 cả vk 4m14 . học 8 stn dư ...
Cấp độ: 83
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
vk tl7,3 món 12 cả vk còn 33m y ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
9 món 10, vk 9 còn 16m yên
Cấp độ: 71
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
90,000đ
2 món 12 cả vk 4 món 10, 4 món ...
Cấp độ: 58
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
5 món 8 cả vk, còn 20m yên
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
3 món 12 cả vk, 4 món 10, 2 mó ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
4 món 12 cả vk 6 món 9 còn 51 ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
190,000đ