Tất cả
f12 4m14 . học 8 stn dư 105my 3 ...
Cấp độ: 83
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
Quạt 130 vk+14 tl9, full +14, 4 m ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
3,200,000đ
giày 12,vk10 full8
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
giày 12,vk10 full8
Cấp độ: 41
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
8 sách full8 còn 20m yên
Cấp độ: 41
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
vk7 còn 37m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
vk7 còn 41m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
vk7 còn 46m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
f12 1m14 1m15 . học 8 stn có áo ...
Cấp độ: 85
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
vk12 4m10 f9
Cấp độ: 76
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
2m12 cả vk f8 . học 8 stn dư 4 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
quạt max buff
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
55,000đ
f12 cả vk 8 stn dư 18my
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 97
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
full8 còn 37m yên
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
9 món 8 còn 30m yên
Cấp độ: 75
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
vk10 full8 còn 41m yên
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
full8 còn 18m yên
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
full8 còn 39m yên
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
kiem 60 sv1 học 8stn sói tl7765
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,300,000đ