Tất cả
vk13 tinh luyện 4, găng tinh luy ...
Cấp độ: 60
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
190,000đ
vk10,7 món 9, 2 món 8
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
vk+găng+bùa tinh luyện 6,tbs 46 ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
3 món 10 cả vk,3 món 9
Cấp độ: 85
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
như hình
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
1 món 10, 2 món 9 cả vk,7 món ...
Cấp độ: 47
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
vk mcs tl5,giày tl4,tbs tl4666,9 m ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tieu 116 sv2 8m14 7stn sói tl4332 ...
Cấp độ: 116
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
2 món 12 ,vk11,6 món 9
Cấp độ: 77
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
380,000đ
1 bhtc không khóa , vk12,2 món 1 ...
Cấp độ: 77
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
8 món 11, 2 món 8 còn 21m yên
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
4m12 cả vk f8 . học 8 stn
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
f9 cả vk 3m12 . học 8 sách dư ...
Cấp độ: 85
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
vk10 2m11 f8 . rương còn 4 đồ ...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
8 món 8 còn 26m yên
Cấp độ: 77
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
9 món 8 còn 35m yên
Cấp độ: 77
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
90,000đ
tieu 90 sv23 vk16 mcs sói tl6643 c ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,550,000đ
tieu 110 sv2 sx tl999 303m yên max ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
10,000,000đ
1 món 14,vk 10, 2 món 9 còn lạ ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
110,000đ