Tất cả
tiêu
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
kiếm
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
kunai
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
tiêu
Cấp độ: 84
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
cung
Cấp độ: 58
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
kiếm
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
tiêu
Cấp độ: 113
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kunai
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
quạt
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
340,000đ
kiếm
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
cung 110 sv1 sói tl9777 còn 688m ...
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
2,440,000đ
f12 cả vk . rương có 1 sói lv ...
Cấp độ: 65
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
4m12 cả vk f8 học 4 stn dư 27 ...
Cấp độ: 102
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
vk12 f8 . dư 232my
Cấp độ: 98
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
450,000đ
f12 cả vk dư 10my rương có v ...
Cấp độ: 84
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
vk13 1m14 f12 . dư 10my
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
f12 cả vk 2m10 1m8 dư 30my
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
3m14 cả vk f12 . học max sách ...
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
4m12 cả vk f8 1m4 . học 8 stn d ...
Cấp độ: 58
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
160,000đ