Tất cả
4m12 cả vk f8 . hư 13my
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
3m14 cả vk 2m12 f10 1m9 max skill ...
Cấp độ: 113
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
380,000đ
5m12 cả vk 1m14 4m8 . học 8 stn ...
Cấp độ: 61
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
vk13 5m12 4m8 . học 8 stn . dư 7 ...
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
5m12 cả vk 5m8
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
f12 cả vk 1m8 . học 8 stn dư 5 ...
Cấp độ: 93
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
260,000đ
vk12 f10 3m8 . dư 20my
Cấp độ: 96
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
f12 cả vk học 8 stn dư 130my
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
3m12 cả vk f8 . học 8 stn
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
175,000đ
vk14 full14 1m12
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
f12 cả vk . vk 5x set 4x max sác ...
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
2m14 cả vk f12 . học 8 stn
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
f12 cả vk 2m14 1m9 . học 8 stn ...
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
kunai 103 sv1 vk15 mcs học 11 sá ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,220,000đ
6m14 4m12 . học max sách dư 91m ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
f12 cả vk bùa 14 . max sách dư ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
đao 130 sv1 vk14 mcs học 8stn 2s ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,270,000đ
f12 cả vk 1m14 4m8 . max sach . d ...
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
4m12 cả vk 4m10 2m8. dư 23my
Cấp độ: 76
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ