Tất cả
f12 cả vk 1m8 1m11 học 5 stn d ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
f12 cả vk 4m8 . học 8 stn dư 8 ...
Cấp độ: 77
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
3m12 f13 . max sách 5 bánh pl . p ...
Cấp độ: 108
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
Cung 68 vk+12 tinh luyện 4, nón ...
Cấp độ: 68
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
Tiêu 99 vk+12 tl5, full+14 ,găng ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
Quạt 91 vk+14, full 8 , yoroi,. S ...
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
Kiếm 49 vk mcs+12 tinh luyện 7 ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
Kiếm 90 vk mcs+12, 5m12,sói full ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
...
Cấp độ: 102
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
Quạt 70 vk+14 tinh luyện 3, gă ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
Cung 89 vk+14 tinh luyện 4, găng ...
Cấp độ: 89
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
Kunai 70 vk+12, full+12, 3m8, sx fu ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
f12 cả vk 3m8 . học max sách
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
3m12 cả vk f8 . học max sách d ...
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
260,000đ
2m12 cả vk f89 dư 25my
Cấp độ: 91
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
5m12 cả vk 5m8 dư 290my
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
tieu 130 sv3 sx lv100 5sao tl6555 c ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tieu 112 sv3 yoroi tl5 vk14 học 1 ...
Cấp độ: 112
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
640,000đ
f12 cả vk 2m8 . học 8 stn dư 2 ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ