Tất cả
3 món 9 còn lại 12
Cấp độ: 59
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
full 8 còn 10m yên
Cấp độ: 51
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
full 8 còn 14m yên
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
full8 còn 60 yên
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
sét 9x 2 món 12 còn lại full 8
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
1 món 10 ,6 món 9 ,2 món 8 còn ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
kiem 69 sv1
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
230,000đ
kunai sv5 vk12 full 9 10 sói vip
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
230,000đ
kunai sv5 vk giày bùa 12 full8
Cấp độ: 42
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
tiêu sv7 vk14 7 món 12 8stn
Cấp độ: 60
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
quạt sv5 vk14 full12 2 món 8 só ...
Cấp độ: 123
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
quạt sv5 vk gt 12 full8 8stn
Cấp độ: 68
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
tiêu sv5 vk16 3 món 15 6 món 14 ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,850,000đ
full 8 còn 93m yên
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
2 món 12,8 món 8 còn 6m yên
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
full 8 còn 27m yên
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
acc sv4
Cấp độ: 101
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
acc như ảnh
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
340,000đ
kunai như hình
Cấp độ: 89
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
230,000đ
tieu 59
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
230,000đ