Tất cả
4m12 cả vk full89 . gt vk tl4 yor ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
2m15 cả vk 2m14 full12 . vk tl5 b ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
vk14 3m12 1m11 2m10 3m8 . bội yor ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
full14 cả vk 1m12 . vk 7x set 5x ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
412,500đ
...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
975,000đ
7m14 cả vk 3m12 . gt tl5 yoroi tl ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
4m14 cả vk full12 . vk tl3 yoroi ...
Cấp độ: 111
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
487,500đ
...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
5m14 cả vk 5m12 . vk tl6 giày tl ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
420,000đ
gt vk tl6 học max sách . tbs tl1 ...
Cấp độ: 72
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
187,500đ
vk gt giày tinh luyện 6 học 8 ...
Cấp độ: 65
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
187,500đ