Tất cả
3m12 cả vk f8 . học 8 stn . dư ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
220,000đ
f12 cả vk 1m8 . học max sách
Cấp độ: 68
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
260,000đ
f12 cả vk 1m8 . học 8 stn dư 8 ...
Cấp độ: 71
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
3m12 cả vk 1m11 2m10 f8
Cấp độ: 82
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
tieu 115 sv4 học 8stn max skil10x
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
920,000đ
Kunai 50 vk mcs+12 tinh luyện 8, ...
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
f12 cả vk 4m8 . học 8 stn dư 8 ...
Cấp độ: 77
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
f12 cả vk 3m8 . học max sách
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
2m12 cả vk f89 dư 25my
Cấp độ: 91
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
5m12 cả vk 5m8 dư 290my
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
f12 cả vk 2m8 . học 8 stn dư 2 ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
vk12 f10 3m8 . dư 20my
Cấp độ: 96
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
f12 cả vk . vk 5x set 4x max sác ...
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
học 3 stn
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
full12 cả vk . max sách . sói 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
full14 cả vk 2m12 . siêu xe lv6 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
full12 cả vk 1m14 . gt tl4 vk tl6 ...
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
260,000đ
...
Cấp độ: 111
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
4m14 cả vk 4m15 2m12 . vk gt bùa ...
Cấp độ: 89
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
600,000đ