Tất cả
full14 cả vk . gt nhẫn tl6 vk g ...
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv105
Cấp độ: 105
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
full14 cả vk . vk 9x set 6x . gt ...
Cấp độ: 108
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
3m12 cả vk full8 . vk giày bùa ...
Cấp độ: 42
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,050,000đ
tiêu 98 vk15 giayf15 full14 sét 9 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
full14 bùa 16 . set 9x áo quần ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,300,000đ
tiêu 122 2 món 15 cả vũ khí 4 ...
Cấp độ: 122
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
kiem 103 sv5 vk mcs học 8stn 10 b ...
Cấp độ: 103
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
720,000đ
quạt 110 sv4 học 11 sách 1b sx ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,370,000đ
full14 cả vk 1m12 . gt vk bội y ...
Cấp độ: 115
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
820,000đ
kiem 124 sv1 yoroi tl5 học 8stn 1 ...
Cấp độ: 124
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
630,000đ
tieu 130 sv5 gt tl2 yroi tl5 học ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
quạt 99 sv1 vk16 tl5 gt+yoroi tl6 ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,240,000đ
...
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
quạt lv103 43m yên tbs2333
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
450,000đ
cung lv115
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
quạt lv107 gang tay+16 tbs 4554 m ...
Cấp độ: 107
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
830,000đ
kiem 79 sv5 yori tl6 mắt 3 học ...
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
quạt 103 sv1 học 8stn sói lv10 ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,700,000đ