Tất cả
kunai 50 sv4 học 8stn 1skn 2b só ...
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
870,000đ
tieu 91 sv5 vk mcs sói tl7777 còn ...
Cấp độ: 91
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,660,000đ
kiem 130 sv1 vk mcs học 8stn 4ban ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,660,000đ
kiem 59 sv2 học 8stn sói tl5542 ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
570,000đ
tiêu lv69 gần full12
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
340,000đ
Kiếm lv 99 gần full 14 mắt 3 ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,950,000đ
tiêu lv103 ful 14 15 mắt 2 1 só ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,777,000đ
kunai lv50 vk tl9 500m yên
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
666,000đ
tiêu lv70 vk14 mắt 3 9 món mcs ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
777,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
4m15 cả vk f14 . học max sách ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,300,000đ
f12 cả vk 3m8 . max sách bánh . ...
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv110 nhẫn +16 mắt 2 400m ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,777,000đ
quạt 79 sv5 gần full mcs sx tl6 ...
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
5,880,000đ
kiem 130 sv1 vk16 mcs học 8stn sx ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,130,000đ
kiem 130 sv1 vk mcs học 8stn sx t ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,330,000đ
tiêu lv90 vk12
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
333,000đ
tieu 70 sv2 full set mcs học 8stn ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
tieu 98 sv2 học 11 sách 2b sói ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,100,000đ
kunai 103 sv6 có skil10x còn 23m ...
Cấp độ: 103
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
820,000đ