Tất cả
cung 130 sv5 học 6stn 1skn sói l ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
980,000đ
quạt 103 sv1 vk mcs sói lv100 5s ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
630,000đ
cung 119 sv5 học 11 sách sói lv ...
Cấp độ: 119
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
760,000đ
quạt 130 sv5 học 7stn 3skn sx l ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
780,000đ
kiem 69 sv2 học 11 sách sói lv1 ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tieu 60 sv2 vk mcs học 11 sách 3 ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
kiem 124 sv3 yori tl5 học 8stn 1s ...
Cấp độ: 124
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
720,000đ
tieu 103 sv4 học 8stn sói lv100 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
cung 60 sv4 vk mcs sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,220,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
tieu 129 sv5 yoroi tl6 học 8stn s ...
Cấp độ: 129
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
770,000đ
kiem 70 sv4 học 8stn 1skn sói lv ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,300,000đ
tieu 118 sv3 học 10 bánh bh 10 s ...
Cấp độ: 118
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
820,000đ
kunai 128 sv3 vk mcs x lv100 5sao t ...
Cấp độ: 128
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,860,000đ
tieu 130 sv4 3m16 học 8stn 10 bá ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,770,000đ
kiem 70 sv4 vk14 mcs học 11 sách ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
730,000đ
kuani 103 sv3 vk14 sói lv100 4sao ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
690,000đ
kiem 60 sv4 vk msc học 8stn sói ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,460,000đ
kunai 60 sv2 vk mcs học 8stn 2skn ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,300,000đ
kiem 79 sv5 vk14 mcs học 11 sach ...
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
630,000đ