Tất cả
cung 130 sv5 học 8stn sx tl6666 m ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,670,000đ
kiem 115 sv5 vk14 mcs học 8stn sx ...
Cấp độ: 115
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
760,000đ
dao 99 sv4 vk mcs học 8stn sx tl6 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
2,050,000đ
quạt 125 sv4 sx lv100 5sao tl5544 ...
Cấp độ: 125
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu 69 sv6 vk16 mcs sx tl9969
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,380,000đ
...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,830,000đ
tiêu lv70 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv103
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
830,000đ
quạt lv42 vk12 3 món +12 tbs 065 ...
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
kunai lv110 xắp có mắt sói si ...
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv110 9 món 14 15
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
940,000đ
Tiêu lv130
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
tiêu lv130 vk14 full 15 mắt 3 pt ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai lv59 9 món +12
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv130 full 14 15 16 full tinh ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,660,000đ
kiếm lv79
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
tiêu lv130 vk 16 bùa 16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,330,000đ
tiêu lv78 full 12 13 mắt 2
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
cung lv69 full 12
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
kiếm lv99
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ