Tất cả
tiêu lv79 full 12 14 max bánh
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv60 vk15 gần full 14 mắt ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
944,000đ
ku nai 69 sv2 sx tl6666 11 sách 19 ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai 110 sv6 9m16 vk mcs 9 sách 1 ...
Cấp độ: 110
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
7,000,000đ
tiêu lv90 full 14 15 mắt 2
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
kiếm lv103 vk16 mắt 4 max bánh ...
Cấp độ: 103
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,444,000đ
cung 122 sv6 vk mcs 11 sách 3b só ...
Cấp độ: 122
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,650,000đ
cung lv70 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
777,000đ
cung lv98 gần full 14 sói 5* cs ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
cung 99 sv2 8stn sói tl3655
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
680,000đ
tieu 90 sv1 vk mcs 9mon mcs 11 sác ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
830,000đ
kiem 130 sv1 vk16 mcs 700m yên max ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
4,400,000đ
Tiêu lv69 vk16 top 2 rương hang ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,100,000đ
cung lv58 mắt 4 10 bánh bh
Cấp độ: 58
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
730,000đ
kiem 110 sv23 - còn 700 lượng
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
tieu 110 sv1 - còn 300m yên
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
560,000đ
tiêu lv58 xe máy cs ngon
Cấp độ: 58
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv60 vk14
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
666,000đ
tiêu lv70 mắt 3 max bánh
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
kiếm lv81 full 14 mắt 3
Cấp độ: 81
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
630,000đ