Tất cả
Tiêu lv130
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
kunai lv79
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
dao 99 sv4 vk mcs học 8stn sx tl6 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
2,050,000đ
tieu 80 sv6 học 8stn sói lv100 5 ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
kiếm lv72 vk bùa +14
Cấp độ: 72
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
full15 cả vk . học 12 sách 16 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,500,000đ
tieu 90 sv3 3m16 vk mcs sx lv100 5s ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,880,000đ
cung 60 sv4 vk mcs sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,220,000đ
cung 103 sv4 8m14 sx lv100 5sao tl3 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
tieu 110 sv3 vk tl6 yoroi tl5 sx lv ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ
knai 103 sv4 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,830,000đ
kunai lv60 full 12 13
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
kunai 70 sv3 8m14 học 8stn 2skn s ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai 113 sv2 vk mcs học 8stn 2b ...
Cấp độ: 113
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,160,000đ
kiem 120 sv4 học 8stn sx lv100 5s ...
Cấp độ: 120
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,020,000đ
quạt 114 sv3 sx lv100 5sao tl5543 ...
Cấp độ: 114
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,030,000đ
cung 70 sv4 bội 16 học 11 sách ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,220,000đ
tieu 118 sv2 học 8stn 2b sói lv1 ...
Cấp độ: 118
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
640,000đ
4m15 cả vk 3m16 3m14 . max sách ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
5m13 cả vk 4m12 1m14 . học max ...
Cấp độ: 118
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ