Tất cả
...
Cấp độ: 124
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
full14 cả vk 1m13 . gt vk bùa gi ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
vk12 tl6 full12 găng tl6 bùa tl5
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
cung 50 sv3 sói tl3433 còn 9m yê ...
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
390,000đ
2m13 cả vk 3m14 full12 . gt vk tl ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
cung 79 sv2 vk mcs học 8stn sx 3s ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
320,000đ
full14 cả vk . gt vk yoroi tl5 . ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
390,000đ
full4 cả vk . max buff dư 40my
Cấp độ: 77
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
full12 vk13 . set 5x vk tl2 . 8stn ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
187,500đ
5m12 cả vk gt tl3 3m10 2m9 . sói ...
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
165,000đ
vk13 5m12 4m9 . yoroi tl3 học 8 s ...
Cấp độ: 81
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
3m12 cả vk full8 . vk 5x tl1 . si ...
Cấp độ: 75
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
full12 cả vk . gt tl3 vk tl2 yoro ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
tieu 98 sv1 yoroi tl4 học 11 sác ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
370,000đ
3m14 cả vk full12 . gt vk tl8 bù ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
412,500đ
5m14 cả vk 2m12 3m13 . vk tl9 gt ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ
tieu 94 sv2 sói lv100 tl0330 còn ...
Cấp độ: 94
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
292,500đ
vk12 full8
Cấp độ: 41
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ