Tất cả
vk14 f12 1m9 . dư 39my
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
f12 cả vk 1m8 . học 8 stn dư 8 ...
Cấp độ: 71
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
ĐAO 90 VK16 FULL14 10V NGỌC 6 TL ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
7,500,000đ
f12 cả vk học 8 stn . dư 9my
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
2m12 cả vk f8 dư 11my
Cấp độ: 50
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
f12 cả vk 3m8 đang làm nv 3x
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
full12 cả vk 1m14 . gt tl4 vk tl6 ...
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
260,000đ
kiem 103 sv4
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
390,000đ
vk14 full12 2m8 . vk tl6 gt buà tl ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
262,500đ
kiem 130
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
670,000đ
4m13 cả vk 4m14 2m12 . học max ...
Cấp độ: 93
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
f12 cả vk 1m4 . học 8 stn set 4 ...
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
5m12 cả vk 5m8 dư 290my
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
5m12 cả vk f8 . học 2 stn dư 3 ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
vk13 4m14 f12 . học max sách dư ...
Cấp độ: 113
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
Kiếm 90 vk mcs+12, 5m12,sói full ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
full14 cả vk 1m12 . vk 7x set 5x ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
412,500đ
ttgt kiếm 120 8 món 16 2 món 14 ...
Cấp độ: 120
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT:
9,800,000đ
Kunai 50 vk+12 tl6,, full +12, găn ...
Cấp độ: 50
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
f12 cả vk 1m10 dư 50my
Cấp độ: 81
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ