Tất cả
vk tinh luyện 4,2 món 12 , 5 mó ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
1 món 12 còn lại full8 và 9m y ...
Cấp độ: 51
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
4m12 cả vk full89 . gt vk tl4 yor ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
kunai
Cấp độ: 94
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
quạt
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
340,000đ
f12 4m14 . học 8 stn dư 105my 3 ...
Cấp độ: 83
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
2m12 cả vk f14 . học max sách ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
2m12 cả vk 1m11 f10 2m8 . học 8 ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
4m12 cả vk 2m10 f9 học 6 sách
Cấp độ: 89
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,200,000đ
mắt 2, yoyo+găng tl9,vk tl8,già ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,550,000đ
full 8 còn 27m yên
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
vk9 f10 . học 4 stn dư 40my
Cấp độ: 83
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
Kunai 43 vk mcs+12 tinh luyện 9, ...
Cấp độ: 43
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
Cung 79 vk+14, full+12, 1m14, găng ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
Kunai 50 vk mcs+12 tinh luyện 7 , ...
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
3m12 cả vk 1m11 2m10 f8
Cấp độ: 82
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
f12 cả vk 1m9 học 8 stn dư 92m ...
Cấp độ: 94
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
280,000đ
f12 cả vk 1m11 1m9 . học 8 stn ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ