Tất cả
kunnai 79 sv4 gần full mcs sói l ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,020,000đ
f12 cả vk 3m8 . học max sách
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
50,000đ
5m12 cả vk 5m8 dư 290my
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
vô học vip 2m14 cả vk full12 . ...
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
f12 cả vk 3m8 . đang làm nv65 d ...
Cấp độ: 100
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
full14 cả vk 1m12 . vk 7x set 5x ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
412,500đ
Kunai
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
Kiếm 49 vk mcs+12 tinh luyện 7 ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
vk13 5m12 4m8 . học 8 stn . dư 7 ...
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
Quạt 70 vk+14 tinh luyện 3, gă ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
Kiếm 103 vk14 tl7 4m15 4m14 1m12 ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
f12 cả vk 1m11 1m8 .
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ
4m12 cả vk f8 . học 6 sách dư ...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
230,000đ
4m13 cả vk 4m14 2m12 . học max ...
Cấp độ: 93
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
4m12 cả vk full89 . gt vk tl4 yor ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
f12 cả vk 1m8 . học 8 stn dư 5 ...
Cấp độ: 93
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
260,000đ
6m14 4m12 . học max sách dư 91m ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ