kunai lv 59 7m12 cả vk 1m11 1m10 1m8 . vk 4x tl6 giày tl4 học 4 stn . sói trắng cs tạm ftb tl 3543 dư 41m yên


Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

1.png 2.png 3.png

Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793